Airbnb verbiedt huisfeestjes; Bucqle bedankt naäpers / Airbnb bans house parties; Bucqle thanks copycats

Dutch Version :

1. Airbnb verbiedt huisfeestjes
In de categorie: succes met handhaven. Airbnb verbiedt wereldwijd feestjes in alle accomodaties die op het platform aangeboden worden. Voorts mogen er maximaal 16 gasten op een locatie worden ondergebracht. Gebruikers die regels negeren kunnen van het platform worden verbannen en Airbnb kan juridische stappen ondernemen. Het techbedrijf stelt dat 73 procent van de verhuurders al in de huisregels heeft opgenomen dat feestjes verboden zijn. 

2. Bucqle bedankt naäpers
Riemvervanger Bucqle heeft zijn product nog niet op de markt gebracht, maar zegt nu al last te hebben van partijen die hun product namaken. De startup van Daan van der Lecq en Jasper Stas haalde in april ruim twee ton op via Kickstarter. De levering loopt enige vertraging op tot eind 2020. Ondanks deze tegenslagen bedanken de ondenemers hun kopieerconcurrenten, omdat het volgens hen een compliment is en iets zegt over de potentie van het product. 

3. Adyen-oprichters verkopen pluk aandelen
Adyen-oprichters Pieter van der Does (CEO), Arnout Schuijff (CTO) en bestuurders Ingo Uytdehaaghe (CFO) en Roelant Prins (CCO) zijn voornemens om 15 procent van hun aandelenbezit in Adyen te verkopen. Het gaat om 507.631 aandelen ofwel 1,7 procent van het totaal aantal uitstaande aandelen. De transactie vertegenwoordigd tegen de slotkoers van gisteren een waarde van zo’n €720 miljoen. Zij zeggen aandelen af te stoten om hun portfolios te diversifieren. 

English Version:

1. Airbnb bans house parties
In the category: success with maintaining. Airbnb prohibits parties worldwide in all accommodations offered on the platform. In addition, a maximum of 16 guests may be accommodated in a location. Users who ignore rules can be banned from the platform, and Airbnb can take legal action. The tech company says that 73 percent of landlords have already included in the house rules that parties are forbidden.

2. Bucqle thanks copycats
Belt replacement Bucqle has not yet put its product on the market, but says it already suffers from parties that re-enact their product. The startup of Daan van der Lecq and Jasper Stas raised more than two tons via Kickstarter in April. Delivery will be delayed until the end of 2020. Despite these setbacks, the ondenemers thank their copy competitors, because they think it is a compliment and says something about the potential of the product.

3. Adyen founders sell pick shares
Adyen founders Pieter van der Does (CEO), Arnout Schuijff (CTO) and directors Ingo Uytdehaaghe (CFO) and Roelant Prins (CCO) intend to sell 15 percent of their share holdings in Adyen. It is 507,631 shares, or 1.7 percent of the total number of shares outstanding. The transaction represented a value of around €720 million at yesterday's closing price. They say they divest shares to diversify their portfolios.